Recent comments


ชาวพุทธควรรู้! เกี่ยวกับประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลในวันครบรอบละสังขารแก่ผู้ล่วงลับ ในช่วงต่าง ๆ


ชาวพุทธควรรู้! ประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลในวันครบรอบละสังขารแก่ผู้ล่วงลับ ในช่วงต่าง ๆความโชคดีของแผ่นดินไทย ประการหนึ่งซึ่ง สำคัญมาก คือ ประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลในวันครบรอบละสังขารแก่ผู้ล่วงลับ

ความโชคดีของแผ่นดินไทย ประการหนึ่งซึ่ง สำคัญมาก คือ ประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลในวันครบรอบละสังขารแก่ผู้ล่วงลับพิธีกรวดน้ำและอุทิศส่วนกุศลเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าพิมพิสาร

Advertisement


การเป็นแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา 
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย จึงมีพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลางของภูมิปัญญา ที่นำมาซึ่งความสุขสันติความดีงามของสังคมในทุกช่วงยามของวิถีชีวิต

ในยามชีวิตเมื่อคราละโลก  ไทยเราก็มีธรรมเนียมประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศล เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงคุณงามความดี ตลอดทั้งเป็นการส่งบุญกุศล ให้แก่ผู้จากไปในสัมปรายภพ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงาม ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล

ชาวไทยพุทธต่างผูกันกับการทำบุญมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล ทุกเทศกาลจึงล้วนเกี่ยวกับการทำบุญ
ชาวไทยพุทธต่างผูกันกับการทำบุญมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล ทุกเทศกาลจึงล้วนเกี่ยวกับการทำบุญ
เมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวัน ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ประกอบพิธีกรวดน้ำอุทิศกุศลแด่พระญาติที่ล่วงลับ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมและน้ำใจอันงดงามที่ญาติพี่น้องผู้เป็นที่รักและเพื่อนมนุษย์พึ่งมีต่อกัน

พระเจ้าพิมพิสารหลังจากถวายวัดเวฬุวันพระบรมศาสดา ตกกลางคืน เปรตหมู่ญาติก็ได้ร้องขอส่วนบุญ
พระเจ้าพิมพิสารหลังจากถวายวัดเวฬุวันพระบรมศาสดา ตกกลางคืน เปรตหมู่ญาติก็ได้ร้องขอส่วนบุญ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะให้บำเพ็ญบุญแล้วอุทิศแก่เปรตหมู่ญาติ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะให้บำเพ็ญบุญแล้วอุทิศแก่เปรตหมู่ญาติ
หลังบำเพ็ญทานเสร็จพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทฺิศส่วนบุญแก่เปรตหมู่ญาติ
หลังบำเพ็ญทานเสร็จพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทฺิศส่วนบุญแก่เปรตหมู่ญาติ
ประเพณีการบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลตามธรรมเนียมพระพุทธศาสนา ในเมืองไทยเรา

Advertisement


นิยมประกอบพิธี 4 วาระสำคัญ  คือ
วาระที่ 1  เรียก บำเพ็ญกุศล “สัตมวาร” คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายเมื่อครบ 7 วัน
วาระที่ 2 เรียก บำเพ็ญกุศล “ปัณรสมวาร” คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายเมื่อครบ 15 วัน
วาระที่ 3 เรียก บำเพ็ญกุศล “ปัญญาสมวาร” คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายเมื่อครบ 50 วัน
วาระที่ 4 เรียก บำเพ็ญกุศล “ศตมวาร” คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายเมื่อครบ 100 วัน

อนึ่งหากแม้เรามีความเคารพรักและระลึกถึงผู้ที่ละจากโลกนี้ไปอยู่เสมอ  เราก็สามารถบำเพ็ญกุศล เช่น ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา แล้วตั้งใจอธิษฐานอุทิศกุศลไปให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับได้ตลอดเวลาที่เราระลึกถึง เพราะชื่อว่า “กุศล” หรือความดีใดๆ เมื่อเราทำ  ความเป็นมงคลความเจริญย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวเรา  และแก่ผู้คนส่วนรวม ทั้งผู้ยังมีชีวิตอยู่ และแม้ผู้ที่ล่วงลับ เมื่อนั้น

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากhttp://bethehistory.blogspot.jp/2016/10/blog-post_26.html?m=1www.google.co. th
ชาวพุทธควรรู้! เกี่ยวกับประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลในวันครบรอบละสังขารแก่ผู้ล่วงลับ ในช่วงต่าง ๆ ชาวพุทธควรรู้! เกี่ยวกับประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลในวันครบรอบละสังขารแก่ผู้ล่วงลับ ในช่วงต่าง ๆ Reviewed by บำรุง สมอง on 18:16:00 Rating: 5

Comments