Recent comments


เฮทั้งประเทศ!! ก.แรงงาน ประกาศอัตราค่าจ้างแรงงานใหม่ สูงสุด 550 บาท !!!


นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการยกระดับทักษะฝีมือให้แรงงานไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อให้มีค่าจ้างที่สูงขึ้นและเป็นตามการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่คณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงานกำหนด

Advertisement


โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 กระทรวงแรงงานได้นำเสนอมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้วซึ่ง เพิ่มขึ้นอีก 20 สาขาอาชีพใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม จากเดิมที่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างไว้แล้ว 35 สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยังมีแผนการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกในระยะต่อไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนทำงานตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นกำลังแรงงานที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ที่มา: smartsme
เฮทั้งประเทศ!! ก.แรงงาน ประกาศอัตราค่าจ้างแรงงานใหม่ สูงสุด 550 บาท !!! เฮทั้งประเทศ!! ก.แรงงาน ประกาศอัตราค่าจ้างแรงงานใหม่ สูงสุด 550 บาท !!! Reviewed by บำรุง สมอง on 22:00:00 Rating: 5

Comments